การวางแผนภาษี Tax Planning


     เมื่อพูดถึงการวางแผนภาษีหลายคนอาจคิดว่าไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีขึ้นมาได้หรือบางทีอาจจะคิดว่ากำลังไปต่อภาษีก็เท่ากับการทำผิดกฎหมายแต่ความเป็นจริงแล้วคำว่าการวางแผนภาษีคือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

ในขณะที่การโกงภาษีหรือการหนีภาษีคือการไม่ยอมเสียภาษีหรือความพยายามที่จะเสียภาษีให้น้อยลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายภาษีอากรเช่นจงใจไม่นำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษียื่นรายการไม่ครบหรือแสดงรายการค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริง

       ดังนั้นการวางแผนภาษีที่ดีจึงควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เราจะต้องเสียและรู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่าโดยหลักในการวางแผนภาษีคือ รู้ประเภทของรายได้รู้ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้รู้ค่าลดหย่อนเพื่อลดภาษีรวมถึงรู้วิธีการคำนวณภาษีและรู้ช่องทางการยื่นภาษี

3 เรื่องภาษีที่ต้องรู้

      การวางแผนภาษีส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรเมื่อวางระบบเริ่มต้นได้แล้วปีต่อๆมาเพียงทบทวนบ้างเพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีๆในการประหยัดเงินสดเท่านั้น  ซึ่งเรื่องต้องรู้เพื่อให้การวางแผนภาษีเกิดประโยชน์สูงสุดมีดังนี้

 1 รู้และเข้าใจกฎข้อบังคับแนวปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสียภาษีไม่ถูกต้อง


 2 รู้จักการได้เก็บข้อมูลอาชีพหรือธุรกิจของตนเองทำการเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลรายได้ เอกสารการหักภาษีณที่จ่าย เอกสารการลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นต้น  การทำสรุปข้อมูลเหล่านี้ทุกเดือนจะช่วยให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องเสียภาษีเพิ่มเติมหรือประหยัดภาษีได้ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี


 3 รู้จักใช้ประโยชน์จากมาตรการที่จะช่วยลดภาษีเช่น การทำประกันชีวิต การลงทุนระยะยาว การซื้อกองสลากออมสินบางประเภท


image
ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดามีอยู่ 4 ประเภทได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
 1 บุคคลธรรมดาคือผู้ที่มีเงินได้ประเภทต่างๆตามประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนดไว้ต้องเสียภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นทารกผู้เยาว์ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยผู้มีเงินได้จะต้องมีแหล่งที่อยู่ในประเทศไทยหรือดูในประเทศไทยในปีภาษีไม่น้อยกว่า 180 วัน
 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญหมายถึงห้างหุ้นส่วนที่มิ ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้าร่วมกันเพื่อร่วมกันทำธุรกิจตามวัตถุประสงค์จะเป็นปันกำไรอันพึงได้
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหมายถึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำกิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรอันพึงจะได้
พูดถึงแก่ความตายตั้งแต่ปีถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแม้ว่าจะสิ้นสภาพบุคคลไปแล้วแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
ดอกที่ยังไม่ได้แบ่งหมายถึงตรงมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งให้กับทายาทในปีภาษีตัดกับปีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
หน่วยภาษีทั้ง 4 หน่วยนี้ได้มีเงินได้เกิดขึ้นก็ให้นำเงินได้ที่ได้รับมาทำการเสียภาษีในนามของแต่ละหน่วยภาษีโดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการเป็นผู้ยื่นแบบซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการอาจเป็นคนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ 
image

ประเภทของเงินได้ 

ไม่ได้ที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีมีอยู่ 8 ประเภท โดยแบ่งตามอาชีพและต้นทุนในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันเพื่อความเป็นธรรมในการคำนวณและจ่ายภาษีมากที่สุดซึ่งได้แก่

1.  รายได้จากการแจ้งงานเช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน
2.  รายได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม
3.  รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่า Good View
4.  รายได้ที่เป็นดอกผลหรือผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการขายหุ้น
5.  รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น บ้านให้เช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่ดิน รถเช่า
6.  รายได้จากอาชีพอิสระถูกอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบบัญชี และจิตรกร
7.  รายได้จากการรับเหมาพร้อมอุปกรณ์และสัมภาระ เช่น รับเหมาก่อสร้าง
8.  รายได้จากการประกอบธุรกิจ เช่น การพาณิชย์  อุตสาหกรรม ขายของชำ ประมง เหมืองแร่ สัตว์เลี้ยง มีรายได้อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประเภทที่ 1-7

     อย่างไรก็ดีมีหลายกรณีที่เงินได้ของบุคคลอาจถูกจัดว่าเป็นเงินได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะสัญญาการจ้างงานข้อตกลงทางธุรกิจคุณจึงควรทำความเข้าใจในข้อตกลงหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของเงินได้เพื่อให้เกิดการหักค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
image

ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้

รายได้แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. รายได้จากการแจ้งงาน หักค่าใช้จ่ายได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
2. รายได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับทำงานให้ หักค่าใช้จ่ายได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ค่าใช้จ่ายได้ 10% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
4. รายได้เป็นดอกผลหรือผลตอบแทน หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
5. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเหมาตามประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่า เช่น
   - บ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหักค่าใช้จ่ายได้ 30%
   - ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรหักค่าใช้จ่ายได้ 20%
   - ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรมหักค่าใช้จ่ายได้ 15%
   - ยานพาหนะหักค่าใช้จ่ายได้ 30%
6. รายได้จากอาชีพอิสระ 6 อาชีพ หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเหมาดังนี้
   - แพทย์หักค่าใช้จ่ายได้ 60%
   - ทนายความวิศวกรสถาปนิกผู้ตรวจสอบบัญชีและจิตรกรหักค่าใช้จ่ายได้ 30% 
7.  รายได้จากการรับเหมาพร้อมอุปกรณ์และสัมภาระ หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเหมา 70%
8.  รายได้จากการประกอบธุรกิจ จะได้ประเภทนี้จะหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรหรือรับเหมา ซึ่งแต่ละหมวดอัตราค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากัน เช่น
    - คนที่ส่งรับจ้างหรือยานพาหนะหักค่าใช้จ่ายได้ 80%
    - การแสดงของนักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ นักแสดงเพื่อความบันเทิงในๆส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทหักค่าใช้จ่ายได้ 60%  ส่วนที่เกิน 300,000 บาทหักค่าใช้        จ่ายได้ 40%  แต่รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท 

ค่าลดหย่อนภาษี

ในการวางแผน ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564
ทีมงานวางแผนภาษี พร้อมจะดูและให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน ด้วยความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ
วางแผนค่าลดหย่อน
เตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนยื่น
ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง
1. #กลุ่มส่วนตัวและครอบครัว
- ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท
- ค่าลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท
- ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ต่อคน (คนที่ 2 เป็นต้นไป เพิ่ม 30,000)
- ผู้พิการ ทุพพลภาพ (คนละ) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท
.
2. #กลุ่มประกัน
- ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท
- ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
**รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท**
--------------------------------------------------
- ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,100 บาท
- ประกันสุขภาพ (พ่อ แม่) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
.
3. #กลุ่มเงินบริจาค
- พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
--------------------------------------------------
- เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค
- บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
** แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน**
.
4. #กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสูด 100,000 บาท
.
5. #กลุ่มเงินออมและการลงทุน
- ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
- กองทุนครู (รร. เอกชน) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท
**ไม่เกิน 15 % ของเงินได้**
-------------------------------------------------
- กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,000 บาท
- กองทุนเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท
**ไม่เกิน 30 % ของเงินได้**
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 13,200 บาท
**รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท**
---------------------------------------------------
- กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท
.
6. #กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
- ช้อปดีมีคืน2565 ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท ตั้งแต่ 1 มค. 2565 - 31 ธค. 2565
image

ขั้นตอนการยื่นภาษี

ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก : วิธียื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเงินได้
ขั้นตอนที่ 3 กรอกค่าลดหย่อน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันข้อมูล

การยื่นภาษีในปี 2565 เป็นการใช้ข้อมูลเงินได้ของปีก่อน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
  ชื่อ สกุล ของผู้ยื่นภาษี และคู่สมรส
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือนายจ้างที่จ่ายค่าจ้างอื่นๆ
  ยอดเงินที่เป็นรายได้
  ยอดที่จ่ายให้กับกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, SSF, RMF, LTF, กองทุนประกันสังคม, กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
  หนังสือรับรองการหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
  เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส, บุตร, บิดามารดา ที่นำมากรอกยื่นเพื่อลดหย่อนภาษี
  หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตของผู้ยื่นภาษี และประกันสุขภาพของบิดาหรือมารดาที่นำมายื่นลดหย่อนภาษี
ข้อมูลการยื่นลดหย่อนภาษีอื่นๆ เช่น ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล หรือ มูลนิธิที่กำหนด

image
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
หลายคนคงเริ่มเตรียมตัวยื่นภาษีกันแล้ว และขั้นตอนการยื่นภาษีต้องทำอย่างไร ? มีกำหนดการถึงวันไหน ? และเมื่อยื่นภาษีผิดต้องดำเนินการเช่นไร ? ตรวจสอบวิธีการทั้งหมดได้ในรายงานพิเศษ
image
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
image
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
หากต้องการข้อมูลหรือทดลองยื่นแบบ รบกวนกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล

ER Consulting Group เราคือ ทีมงานมืออาชีพ บริการดูแลและให้คำปรึกษา การวางแผนการเงิน สุขภาพ ภาษีส่วนบุคคลและนิติบุคคล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
ติดต่อทีมงาน ER Consulting Group เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 094-4517465
Line : @erconsulting
website : www.wealth24hrs.com

Email : Erconsulting@gmail.com

ติดต่อเรา อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
เลขที่ 34 พญาไท ทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้