การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย ซึ่งมีสาเหตุจาก
• การวินิฉัยที่ล่าช้าเกินควร
• การวินิฉัยที่ผิดพลาดหรือวินิฉัยไม่ได้
• การปรึกษาหรือส่งต่อที่ล้าช้าเกินควร
• การประมาทในการใช้ยา
• การประมาทในการทำหัตถกรรมรวมทั้งผ่าตัด
• การให้การรักษาโดยปราศจากใบคำยินยอมโดยไม่มีเหตอันควร
• การไม่ติดตามการรักษา
• ผลการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน

 ความรับผิดทางกฎหมาย
• ความรับผิดทางอาญา (Criminal Liability) เช่น ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต เป็นต้น
• ความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) เช่น ความผิดฐานละเมิด เป็นต้น
• ความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีโทษจำเพาะ คือ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 2 ปี และเพิกถอนใบอนุญาต โดยแพทยสภาเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ

 ความคุ้มครองเบื้องต้น
การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ช่วยบรรเทาความรับผิดของแพทย์จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทางแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา นอกจากนี้ยังคุ้มครองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้

สาขาวิชาชีพแพทย์เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)
คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลีนิคส่วนตัว
1,000,000 บาทต่อครั้งและ
2,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2,000,000 บาทต่อครั้งและ
4,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3,000,000 บาทต่อครั้งและ
6,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์6,900.009,600.0012,400.00
จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์
แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่มีทำหัตถการ
7,600.0010,900.0014,500.00
สูตินารีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก8,300.0012,800.0018,000.00
ผลประโยชน์
(หลังจากไม่มีการต่ออายุกรมกรรม์)
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 3 เดือน - ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 12 เดือน - ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์

• ดาวน์โหลด ใบสมัครขอเอาประกันภัยสำหรับแพทย์รายบุคคล
• ดาวน์โหลด ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ปัญหาการผ้องร้องทางการแพทย์

เงื่อนไขการประกันภัย :
• แพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน ทั้งนี้ใบประกอบโรคศิลป์จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตามตารางเบี้ยข้างต้น)
• สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อายุระหว่าง 1 - 3 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 15% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น           
• สำหรับกรณีที่แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อายุเกินกว่า 3 ปี -  5 ปี คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเบี้ยประกันที่ระบุใว้ในตารางข้างต้น           
• รบกวนแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัย  ( ตามกฏระเบียบข้อบังคับ ของ คปภ.)         
• สำเนาใบอนุญาต แพทยสภา 

ข้อตกลงคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ :
• ค่าสินไหมทดแทนฯ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในแต่ละกรมธรรม์
สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย ที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าวหา ว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง (เรียกว่า "การรักษาที่ไม่ได้คุณภาพวิชาชีพ")
• เหตุการ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นการเรียกร้องเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
• เหตุการ์ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย

ข้อยกเว้น บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้ :
1. การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์
2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic Surgery) ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด
3. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด
4. การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
• การใช้ยาสลบ
• ปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตภาพรังสี
9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย
10. การขาย จัดกา หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน
11. ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นใด การรับรอง หรือรับประกัน

การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

ประกันภัยวิชาชีพทันตแพทย์

สรุปประเด็นเกี่ยวกับประกันวิชาชีพสำหรับทันตพทย์
- ประกันวิชาชีพ คล้ายกับประกันรถยนต์ สัญญาปีต่อปี
- ประกันหลายที่ไม่ขายให้กับสาขาความเสี่ยงสูง เช่น แพทย์ผ่าตัด และ ศัลยกรรมความงาม (ทันตกรรม ณ ตอนนี้ยังขายอยู่ โดยยังยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามเช่น ตกแต่งเหงือก หรือวีเนียร์) **โดยหากคุณหมอต้องการเพิ่มส่วนนี้ สามารถคุยกับทางประกันเพื่อซื้อเพิ่มได้ เบี้ยประกันอาจจะมีราคาสูงหน่อย
- ประกันมีผลคุ้มครองทุกๆเคส “หลัง” ทำประกัน และหลังจากยกเลิกสัญญาไปอีก 3-6 เดือนขึ้นกับกรมธรรม์
- ประกันไม่คุ้มครองถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ จงใจกระทำความผิด เช่น คุณหมอตั้งใจทำร้ายร่างกายคนไข้ หรือ ตั้งใจทำความผิด (ก็เหมือนกรณีขับรถ ถ้าเราตั้งใจขับไปชนคน ประกันย่อมไม่คุ้มครอง)
- ระวังอย่าเชื่อสิ่งที่ตัวแทนประกันชี้แจงในทุกๆเรื่อง เพราะรายละเอียดจะเยอะอาจทำให้เขาจำผิดหรือสับสนได้ คุณหมอจึงควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดด้วยตนเองเสมอ
- ประกันไม่ได้ช่วยแค่การชดใช้เงินกรณีคุณหมอผิด แต่รวมไปถึงบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องทนายเพื่อสู้คดี
- ประกันจะช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยด้วยในกรณีที่คุณหมอไม่ผิด
- ถ้าซื้อประกันแล้ว วันหนึ่งเกิดปัญหากับคนไข้คุณหมอก็ยกหูโทรหาประกันทันที (เหมือนกับรถชน ก็โทรหาประกันทันทีเช่นกัน)

เตรียมฟ้องปลัด ก.สาธารณสุข ทันตแพทย์ลืมหัวกรอฟันในเหงือกถึง 5 ปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คนไข้ชาวมุกดาหารเตรียมฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังทันตแพทย์ลืมหัวกรอฟันไว้ในเหงือกนานถึง 5 ปี กระทบการใช้ชีวิตประจำวัน ลิ้นรับรสผิดปกติ ทั้งเคยร้องเรียน สคบ.-สำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส แต่ไม่ได้รับการเยียวยา

แม้จะได้รับการผ่าเอาหัวกรอฟันออกแล้วอาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาด เพราะจากที่มีอาการชาตั้งแต่กกหูขวาถึงริมฝีปาก ตอนนี้ชาเฉพาะริมฝีปาก ลิ้นชาแค่ปลายลิ้น ทั้งลิ้นยังรับรสได้ผิดปกติ ส่วนหูขวาตึง ผลจากการลืมหัวกรอฟันในเหงือกได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนมาก ที่ผ่านมาได้ขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนไปทั้ง สคบ., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเยียวยา กรณีของตนไม่เข้าเกณฑ์ มาตรา 41 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข เพราะตนใช้สิทธิ์สามีที่เป็นข้าราชการในการเบิกค่ารักษา

ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้แนะนำให้ตนฟ้องร้อง จึงเตรียมฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าเสียหาย พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2526 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาผู้บริโภค 2551 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาตนต้องกู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายช่วงที่ต้องพักรักษาตัวหาเงินไม่ได้ และเป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท

image

ซวย !! สาวใหญ่จ่าย 5 แสน ทำฟัน ถูกหมอถอนฟันดี 22 ซี่ จนต้องใส่ฟันปลอม

หญิงชาวรัสเซียยื่นฟ้องร้องทันตแพทย์หญิงในคลินิกเอกชน หลังจากที่เธอถูกถอนฟันดีจำนวน 22 ซี่ออกไป ทำให้เธอต้องใส่ฟันปลอม

นางสาวอิริน่า ชิโซว่า ยื่นฟ้องร้องทันตแพทย์หญิง “คัลมายโคว่า” วัย 40 ปี หลังจากที่เธอต้องจ่ายเงินจำนวน 5 แสน 2 หมื่น 5 พันบาท เพื่อทำฟัน แต่ทันตแพทย์กลับถอนฟันดีของเธอออกจำนวน 22 ซี่ และทำฟันปลอมคุณภาพแย่ใส่ให้เธอแทน ส่งผลให้เธอต้องไปทำฟันปลอมชุดใหม่มาใส่

ประกันภัยวิชาชีพ วิศวกร สถาปนิก

#ประกันภัยวิชาชีพ สำหรับ #วิศวกรและ #สถาปนิก (Professional Indemnity Insurance for Architect and Engineer หรือ PII A/E)
#ประกันภัยวิชาชีพสถาปนิกวิศวกร (PII A/E) 

วันนี้มาทำความรู้จักกับคำ 2-3 คำที่ใช้ในประกันภัยวิชาชีพที่เราไม่คุ้นเคยจากที่ได้เห็นในประกันภัยประเภทอื่นซึ่งมีหลายคำมาก
คำที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ คือคำว่า nose coverage, insurance period กับ tail coverage
คำแรกที่จะพูดถึงคือ insurance period เพราะเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว และจะได้เข้าใจอีก 2 คำที่จะพูดถึงต่อไปได้ง่ายขึ้น
Insurance period ก็คือระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้ อย่างเช่นเอาประกันภัยไว้ 1 ปี แบบประกันภัยรถยนต์ ระยะก่อนและหลังระยะเวลาประกันภัยไม่ต้องสนใจ ประกันภัยไม่คุ้มครองแล้ว
แต่ประกันภัย PII ไม่ใช่อย่างนั้น ระยะเวลาก่อนและหลังระยะเวลาประกันภัยมีการคุ้มครองบางอย่าง
ระยะเวลาก่อนระยะเวลาประกันภัยเรียกว่า nose coverage (คุ้มครองทางจมูก) ส่วนการคุ้มครองหลังหมดระยะเวลาประกันภัยแล้ว เรียกว่า tail coverage (คุ้มครองทางหาง)
ทั้งการคุ้มครองทางจมูกและทางหาง ส่วนใหญ่ไม่มีการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ผู้เอาประกันภัยควรตรวจดูเวลาทำประกันภัยประเภทนี้
ที่เขามีการคุ้มครองทางจมูกให้ก็เพราะเวลาที่ผู้ออกแบบออกแบบเสร็จแล้ว ภายใน 1 ปีไม่มีการก่อสร้าง ความเสียหายก็ไม่เกิด แล้วจะไปทำประกันภัยวิชาชีพทำไม ประกันภัยวิชาชีพเลยคุ้มครองทางจมูกให้ 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าเฉพาะการกระทำที่คุ้มครองเท่านั้นเกิดขึ้นในช่วงคุ้มครองทางจมูก การเรียกร้องหรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดเรียกร้องต้องยังไม่มี
ส่วนการคุ้มครองทางหางนั้น เป็นการขยายเวลาแจ้งการถูกเรียกร้องไปช่วงเวลาหนึ่งหลังหมดระยะเวลาประกันภัยแล้ว (60 วัน หรือ 90 วัน ฯลฯ) เช่น ระยะเวลาประกันภัยหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม มีผู้เสียหายเรียกร้องให้สถาปนิกชดใช้ค่าเสียหายวันที่ 30 ธันวาคม เหลือเวลาแจ้งบริษัทประกันภัยแค่วันเดียวแถมเป็นวันหยุดอีกด้วย แจ้งไม่ทันแน่ การคุ้มครองทางหาง เป็นการขยายเวลาแจ้งเรียกร้อง

สถิติ “คดีทางการแพทย์” 2561-2563 สู่แนวคิดสร้างเครือข่ายจัดระบบป้องกันปัญหาภาพรวม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว Hfocus (เอชโฟกัส) 

ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา ได้พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่มีการร้องเรียนเข้ามาแพทยสภา ตั้งแต่พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และพ.ศ.2563 (ม.ค.-ต.ค.63) แยกรายละเอียด ดังนี้

พ.ศ.2561 – พบคำร้องมีมูล 61 เรื่อง , คดีไม่มีมูล 103 เรื่อง , คดีขาดอายุความ 5 เรื่อง และส่งคืน 13 เรื่องรวมทั้งหมด 182 เรื่อง

พ.ศ.2562 – พบคำร้องมีมูล 121 เรื่อง, คดีไม่มีมูล 235 เรื่อง, ขาดอายุความ 4 เรื่อง และส่งคืน 16 เรื่อง รวมทั้งหมด 359 เรื่อง

พ.ศ.2563 (ม.ค.-ต.ค.) - พบคำร้องมีมูล 126 เรื่อง, คำร้องไม่มีมูล 172 เรื่อง , ขาดอายุความ 8 เรื่อง และส่งคืน 10 เรื่อง รวมทั้งหมด 316 เรื่อง

 

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID : @erconsulting
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้