วางแผนความคุ้มครองสำหรับฟรีแลนซ์

Last updated: 10 ก.ย. 2564  |  388 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วางแผนความคุ้มครองสำหรับฟรีแลนซ์

 หนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญ คือ การคำนวณ และพิจารณารายจ่ายที่มีประจำในทุกเดือน เพื่อเตรียมเงินไว้ สำหรับยามฉุกเฉิน ในส่วนของเงินประกันภัย หากไม่วางแผนไว้ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย คุณอาจจะต้องเสียงเงินจำนวนมากไปกับการรักษา เพราะฉะนั้น คุณควรตรวจสอบสิทธิ์ประกันพื้นฐาน เช่น ประกันสังคม จากมาตรา 33 เป็นมาตรา 39 หรือบางคน ใช้บัตรสุขภาพถ้วนหน้าได้แต่สำหรับ ใครที่อยากเข้ารับการรักษาที่ดีขึ้น อยากลดความเสี่ยงทางการเงิน

 เราก็ขอแนะนำ #สวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติม วางแผน 2 แบบ คือ...

• แผนพอเพียง แผนค่ารักษาพยาบาลแบบแยกค่าใช้จ่าย (H&S)
แผนประกันเพิ่มเติม ช่วยในการ ลดความเสี่ยง แต่ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัย ตามความสามารถ อาจมีแบกรับความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง 3-5 หมื่นบาท / ค่าห้อง 3-5 พันบาท หรือตามกำลังที่สามารถจ่ายได้ จากแผนที่เลืกนี้

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S | ประกันสุขภาพ)

 ระยะเวลาความคุ้มครอง
• สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
• อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 - 70 ปี

 สิ่งที่คุณจะได้รับ
ผลประโยชน์
• กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
• ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
• กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาใน
• ห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เอไอเอจะชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 5 วัน)
• ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
•ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
•ค่าแพทย์วิสัญญี
•ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
•ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์บางชนิด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้เลือดและพลาสม่า และกายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือ หลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

 แผนเพียงพอ ใช้แบบเหมาจ่าย โดยการวางแผนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Health Happy มีการกันงบประมาณ เพื่อการประกันภัย ความมั่นคงในการบริหารจัดการสวัสดิการ และโอกาสเกิดโรคร้ายแรง มีความสามารถในการดูแลรักษาตลอดการรักษา

 AIA HEALTH HAPPY | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล
เหมา - เบิ้ล - คุ้ม ให้คุณ Happy ถึง 3 ต่อ!!
เหมา! ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท
เบิ้ล! ความคุ้มครอง 2 เท่า เมื่อเป็นโรคร้ายแรง สูงสุด 50 ล้านบาท
คุ้ม! ด้วยส่วนลดค่าเบี้ยประกัน สูงสุด 15% จาก AIA Vitality

 จุดเด่นผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
• ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
• ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ (กรณีโรคร้ายแรง 6 โรครับผลประโยชน์ x2)
• เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน
• อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
• บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจาก Medix สำหรับความคุ้มครองแผน 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท
• เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 ผู้ป่วยใน
• ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน) : 9,000.-
• ค่าห้อง ICU (รวมแล้วไม่เกิน 365 วันต่อการเข้ารับการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) : จ่ายตามจริง
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย เพื่อรักษาและค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ : จ่ายตามจริง
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับกลับบ้าน (ปริมาณไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง) จ่ายตามจริง
• ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน (ต่อวัน) : 6,000.-
• ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์ศัลยกรรมและหัตถการ ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ : จ่ายตามจริง
• การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery*) : จ่ายตามจริง

 ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยนอก)
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง ภายใน 30 วัน (การรักษาต่อเนื่อง) : จ่ายตามจริง
• ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง (ต่อครั้ง) : จ่ายตามจริง
• ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์) : จ่ายตามจริง
• ค่าล้างไตผ่านเส้นเลือด ค่ารังสีวิทยา ค่าเคมีบำบัด ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัดเล็ก : จ่ายตามจริง
v2,000 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)

 ผลประโยชน์อื่นๆ
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000.-
ดังนั้น ถ้าเราอยากมีความปลอดภัยในการทำงานแบบฟรีเลนซ์ จะได้มีความสุขตลอดเส้นทาง ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบ หรือมองหา ปรึกษานักวางแผนทางการเงินที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของตัวคุณเองด้วยค่ะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้