ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

ประกาศ IBA

· ประกาศ เรื่อง การปฏฺิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า

· วิธีปฏฺิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป

· วิธีปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า IBA


 “ผู้แนะนำลูกค้า” คืออะไร
ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

 ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.

 ใครเป็น“ผู้แนะนำลูกค้า”ได้บ้าง
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทประกันภัย
3. บริษัทประกันชีวิต
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5. บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน
7. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ผู้รับทรัพย์สิน จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำลูกค้าได้

 “ผู้แนะนำลูกค้า” มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง
8. แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
9. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่ากระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม
10. แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
11. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
12. ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด

 ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-Front-Fee)
• ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้เปิดบัญชี
• ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายของลูกค้ารายนั้นต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์จ่าย

2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee)
• ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
• ตั้งแต่ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ข้อยกเว้น
• กรณีธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 ปี

• กรณีผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้า ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้า

• กรณีบัญชีลูกค้าที่ผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมแนะนำมาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า 2 ปี บริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) สำหรับบัญชีลูกค้ารายนั้นๆได้

• ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับ จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่กำหนดไว้ตามประกาศสมาคม

 สิ่งที่ต้องกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า
13. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
14. รักษาความลับของลูกค้า
15. แนะนำลูกค้าตามหลักวิชาการ
16. ดำเนินการตามจริยธรรมและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17. ต้องพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าว่ามีความสามารถลงทุน
18. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
19. ในกรณีที่ข้อมูลของผู้แนะนำลูกค้ารายใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้แนะนำลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสมาคมตามแบบที่สมาคมกำหนดภายใน 15 วัน

 สิ่งที่ห้ามกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า
20. เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
21. จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึ่งมิได้เป็นไปตามการให้บริการโดยปกติ
22. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
23. เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า
24. เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
25. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน
26. ทำสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำลูกค้า
27. รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
28. รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
29. แนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
30. กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
31. ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า

 *อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี
การสมัครอบรมและทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า
32. สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ register.ati-asco.org  (เมนู: ผู้แนะนำลูกค้า (IBA) >> อบรม+สอบ)
33. ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบตามที่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด
34. เข้าเรียนได้ที่ elearning.ati-asco.org (username และ password ดูได้ที่ E-Mail หลังชำระเงินแล้ว)
35. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบ ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 223

 บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง
36. จัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้
• กำหนดให้ผู้แนะนำลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้แนะนำลูกค้า
• รายละเอียดของค่าตอบแทนในการแนะนำลูกค้า
• ข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการแนะนำลูกค้าของผู้แนะนำลูกค้า
37. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
38. กำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ผู้แนะนำลูกค้าทำหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะ การดำเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก
39. ควบคุมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
40. หากพบว่าผู้แนะนำลูกค้าที่แต่งตั้งของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่สมาคมกำหนด ต้องยกเลิกสัญญาและแจ้งสมาคมโดยไม่ชักช้า
41. ในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า บริษัทต้องจำกัดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมาคมกำหนด
42. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่อาจมีส่วนได้เสียจัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นผู้แนะนำลูกค้า
43. จัดทำและส่งรายงานให้สมาคม (ถ้ามีการกำหนด)

 เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) นี้ เป็นเนื้อหาโดยย่อ ซึ่งได้จากการเรียบเรียงจากข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ประกาศของสมาคม จึงมีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และอาจไม่มีเนื้อหาบางส่วนตามที่ระบุในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID :
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้