ประกันภัยความซื่อสัตย์พนักงาน

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความซื่อสัตย์ ในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ กระทำทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

คุ้มครอง การสูญเสียเงิน

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ โดยลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์คนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น เป็นจำนวนเงินสูงสุดโดยไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้

กลุ่มลูกค้าหลัก
 
  องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
  ลูกค้าของธนาคาร
 
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องซื้อพ่วงกับกรมธรรม์หลัก

รายละเอียดการสมัคร

  ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
  ชื่อ ตำแหน่ง ทุนประกันภัยของพนักงานแต่ละคนที่ต้องการทำประกันภัย
  พนักงานต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
  ประเภทธุรกิจของนายจ้าง
  ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

image

 การทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทการประกันภัย ความซื่อสัตย์ของพนักงาน ( Fidelity Guarantee Insurance )

ความคุ้มครอง

       บริษัทฯจะชดใช้สำหรับการสูญเสียเงินของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการฉ้อโกง หรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการยักยอก การแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลต่อเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินใด ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายอันได้กระทำและตรวจพบได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันเสียชีวิตของลูกจ้าง, วันที่ลูกจ้างถูกให้ออก หรือลูกจ้างลาออกจากงาน และจากวันสิ้นสุดกำหนดสัญญาประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เงื่อนไข

 เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 3 เดือนนับแต่นั้น
 มีความรับผิดส่วนแรก
 กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม
 การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตามคำขอเอาประกันภัย และการพิจารณาของบริษัทฯ

  2. ประเภทการประกันภัย คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง ( Employee Bond Insurance )
   กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน หรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กัยตนเอง

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะของการว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และที่เกี่ยวกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มีการตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยหรือภายในหกเดือนหลังจากนั้น หรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน


คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่แท้จริง สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากการกระทำนั้น และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย


เงื่อนไข

 เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 6 เดือนนับแต่นั้น
 ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
 กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม

การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง...นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้... และการพิจารณาของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นทั่วไป

 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคลายสงคราม ไม่ว่าจะได้รับการประกาศสงครมหรือไม่ก็ตาม สงครมกลางเมือง การจราจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกานเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 วัตถุอาวุธปรมณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากปรมาณู
 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะซึ่งอยู่ในความดูแลหรือรับผิดชอบของลูกจ้างในฐานะพนักงานขับรถ
กระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
 ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด อันเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากกากเคมี ฝุ่น ควัน น้ำท่วม น้ำสกปรก ก๊าซพิษ ของเหลวหรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

   แจ้งให้บริษัททราบทันทีหลังจากพบเหตุทุจริตยักยอก แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (เป็นคดีอาญา) เก็บรวบรวมหลักฐาน และเอกสารแจ้งความ แจ้งไปยังบริษัทฯ เช่น ฟอร์มเคลมสินไหม เอกสารส่วนตัวของลูกจ้าง อาทิ ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแจ้งความ/หมายเรียก/หมายจับ สัญญาว่าจ้าง สัญญาการค้ำประกัน สำเนาหลักฐานการยักยอก หลักฐานความเสียหาย ภาพถ่าย เป็นต้น

 
ภัยที่ครอบคลุม
image
การฉ้อโกง
เงินหรือสต็อกสินค้า
image
การยักยอก
เงินหรือสต็อกสินค้า
image
การลักขโมย
เงินหรือสต็อกสินค้า

ต้องการข้อเสนอหรือข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อกลับ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อเสนอ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้